Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

1. červen 2012

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evro (Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze). Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU   ( www.dbu.de )  vypisuje každý rok   stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě , zaměřených na studium různých oblastí  ochrany a tvorby životního prostředí . Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele. Seznam nabídek stipendijních míst je také na  http://www.dbu.de/618.html

Zastoupení DBU v ČR a SR: Společnost pro Lužické hory, zastoupení DBU v ČR a SR, Ing. Romana Cermanová, Zahradní 781, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: 487 523344, 777 216852, E-mail: r.cermanova(at)gmail.com (r.cermanova@gmail_com), skype: luzicke.hory

Výše stipendia: 1060 € měsíčně

Zahájení stipendia: zpravidla únor

DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN i na přípravný jazykový kurz němčiny.

Podmínky, které musí splnit uchazeč o stipendium:

 • absolvent VŠ v ČR
 • státní příslušník ČR
 • trvalé bydliště v ČR
 • v době podání přihlášky o stipendium je mladší 30ti let
 • nadprůměrné závěrečné známky (dobrý až velmi dobrý)
 • titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující)
 • studium dokončil před méně než 3 roky
 • záměr, kterému se chce uchazeč v rámci stipendia věnovat musí být ekologické téma, aktuální z pohledu ČR nebo EU
 • znalosti německého jazyka, které musí prokázat min. měsíc před zahájením stipendia např. potvrzením z jazykového oddělení VŠ, jazykové školy
 • podání přihlášky do stipendijního programu v německém nebo anglickém jazyce
 • v případě vyzvání ze strany DBU k osobnímu pohovoru, prezentace tématu v německém nebo anglickém jazyce
 • německý projektový partner nebo hostitelská organizace nemusí být určena v termínu podání přihlášky

 

Pokud uchazeč tyto podmínky splní, zaregistruje se v elektronickém systému podávání přihlášek a přihlášku zpracuje v tomto systému včetně všech požadovaných příloh http://www.dbu.de/1461.html.

 

Žádost o stipendium se předkládá do termínu, uvedeném vždy na https://www.dbu.de/1461.html a musí kromě vyplněné Online-přihlášky http://www.dbu.de/1461.html v německém či anglickém jazyce obsahovat i požadované přílohy v češtině a v NJ či AJ (stačí vlastní překlad). (Elektronický systém se následující den po termínu odevzdání přihlášek uzavře!)

Obsah přihlášky:

 • návrh odborného záměru, kterým se chce žadatel zabývat v rámci stipendijního pobytu, v členění a rozsahu dle pokynů v On-line přihlášce.
 • fotografie
 • životopis s popisem zájmů a vlastní profesní perspektivy, publikační činnost, výzkumné úkoly, projekty
 • doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky včetně známky za diplomovou práci v ČJ a NJ nebo AJ musí být přiložen (pokud uchazeč ukončí studium po podání přihlášky, musí doklad o absolvování závěrečné zkoušky dodat nejpozději do termínu přijímacího pohovoru, v tomto případě dokládá k přihlášce potvrzení VŠ, že je studentem a termín předpokládaného ukončení studia)
 • doklad znalostí německého jazyka – pokud je k dispozici
 • doporučení školitele nebo nadřízeného v NJ nebo AJ, případně v ČJ s překladem

Pokud má uchazeč dotazy nebo potřebuje pomoci, kontaktuje zastoupení DBU v ČR a SR. Před zpracováním přihlášky je vhodná konzultace záměru/projektu na zastoupení DBU v ČR a SR.

Vybraní uchazeči budou DBU písemně pozváni k přijímacímu pohovoru, který se koná na podzim v Praze.

Od žadatelů se vyžaduje alespoň průměrná znalost německého jazyka a schopnost prezentace projektu v němčině nebo angličtině, komunikace v místě pobytu může být v angličtině. DBU může po osobních rozhovorech vyžadovat absolvování kurzu německého jazyka, v tomto případě musí uchazeč měsíc před nástupem na stipendium předložit doklad o absolvování kurzu.

Žádat o stipendium nelze opakovaně.

Aktuální termíny, informace i formuláře najdete na: http://www.dbu.de/1461.html

(MOE-Ausstauschtipendienprogramm mit Tschechien).