Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů

21. únor 2013

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů Cílem provedeného výzkumu bylo: a) zjistit, jaký je požadovaný profil potenciálního zaměstnance – absolventa technických a přírodovědných fakult vysokých škol z hlediska dosažené úrovně studia (Bc., Mgr., PhD.) a požadované struktury znalostí a kompetencí; b) zjistit míru spokojenosti zaměstnavatelů s úrovní odborných a měkkých dovedností absolventů přírodovědných a technických oborů; c) zmapovat perspektivy profesního a mzdového postupu absolventů přírodovědných a technických oborů, které nabízejí zaměstnavatelé; d) zjistit názory zaměstnavatelů na systémovou podporu technických a přírodovědných oborů studia.

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných oborů byl proveden formou dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, které bylo doplněno hloubkovými rozhovory. Dotazník byl rozdělen do pěti bloků, které pokryly následující tematické okruhy:
- informace o podniku,
- přijímání absolventů technických a přírodovědných oborů, nároky na jejich znalosti a dovednosti a hodnocení úrovně těchto znalostí a dovedností zaměstnavateli;
- další vzdělávání absolventů technických a přírodovědných oborů zabezpečované zaměstnavatelem,
- informace o předpokládaném profesním a kariérním postupu absolventů,
- názory a doporučení týkající se systémové podpory studia technických a přírodovědných oborů na vysokých školách.
Dotazníkovým šetřením byla získána data ze 102 podniků a institucí. Dále bylo v rámci průzkumu uskutečněno celkem 11 hloubkových rozhovorů, které realizovali pracovníci zpracovatele. Východiskem byl polostrukturovaný rozhovor, který se skládal z pěti hlavních částí:
- nábor absolventů,
- kvalita absolventů,
- dostupnost absolventů,
- kvalita škol,
- návrh systémových změn.
Byly osloveny zejména ty podniky, které zaměstnávají absolventy oborů zaměřených na matematiku, fyziku, chemii, strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví apod. Mezi oslovené podniky byly zahrnuty i dvě personální agentury, které se zabývají vyhledáváním pracovníků technických směrů, často pro automobilový průmysl. V obou případech mohli zástupci agentur shrnout požadavky desítek zaměstnavatelů a na druhou stranu mohli posoudit kvalitu velkého množství absolventů z mnoha studijních oborů.

Ke stažení - Pruzkum_pozadavku_zamestnavatelu.pdf Pruzkum_pozadavku_zamestnavatelu.pdf (6,64 MB)