Univerzita Pardubice otevřela výukové a výzkumné centrum v dopravě a zároveň si připomněla 20 let existence Dopravní fakulty Jana Pernera

10. říjen 2013

Univerzita Pardubice otevřela výukové a výzkumné centrum v dopravě a zároveň si připomněla 20 let 9. říjen 2013, 15:00 - 00:00 Ve středu 9. října otevřela Univerzita Pardubice v technologickém areálu v Doubravicích nové výukové a výzkumné centrum v dopravě. V roce 20. výročí založení Dopravní fakulty Jana Pernera získala třetí nejstarší fakulta univerzity moderní technicko-technologický areál. 

Výukové a výzkumné centrum v dopravě vznikalo v uplynulých dvou letech (od září 2011) s pomocí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, rozpočtu České republiky a zdrojů Univerzity Pardubice. Nové centrum, jehož výstavba přišla na sto milionů korun a dalších téměř sedmdesát milionů korun bylo vloženo do speciálních technologií a zařízení, znamená pro dopravní fakultu významné posílení výukových a laboratorních podmínek jak pro studium zejména v magisterských a doktorských programech, tak pro specifický výzkum v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství.

„Nové výukové a výzkumné centrem znamená pro naši dopravní fakultu zásadní posílení jejího dalšího rozvoje a strategické postavení jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu. Fakulta získává unikátní moderní zázemí, na které dlouho čekala,” zhodnotil nový objekt univerzity pro dopravní fakultu rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Nové laboratoře umožní rozvíjet multidisciplinaritu tvůrčích a vzdělávacích činností dopravní fakulty v oblasti technických a technologických oborů se zaměřením na dopravní stavitelství, dopravní prostředky, materiály, mechaniku, diagnostiku a zkušebnictví, a to v těsné návaznosti na potřeby praxe a institucí působících v oblasti dopravy v regionu i celé České republice,” popsal významnost otevíraného centra prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera.

V objektu o celkové užitné ploše bezmála 3 500 m2 vznikly tři specializované učebny, 22 lehkých a těžkých laboratoří a zázemí pro výuku a akademické pracovníky. Laboratoře jsou vybaveny kvalitními laboratorními prostředky, např. dynamickým zkušebním stavem s „rychlým“ válcem pro stanovení crashové charakteristiky materiálů, zkušebnou na statické pevnostní zkoušky stavebních konstrukcí, zkušebnou synchronních motorů, testovacím zařízením železničních kol, laboratoří světelné a elektronové mikroskopie, či sklopnou plošinou pro automobily.

Vysoce specializované centrum, jehož laboratoře jsou vybaveny tou nejmodernější technikou, přístroji a zařízeními z oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků, které jsou momentálně dostupné, umožní rozvoj vzdělávacích a výzkumných aktivit dopravní fakulty a výrazně přispěje ke zkvalitnění přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů,“ vysvětlil děkan Culek.

Ve středu 9. října proběhlo slavnostní otevření a přestřižení pásky k užívání nové budovy fakulty. Od 15 hodin si mohli nové dopravní laboratoře prohlédnout všichni zájemci z řad zaměstnanců i studenti, kteří do nového centra v jeho první dny provozu zavítali.

Projekt VVCD Univerzity Pardubice byl financován z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

 VVCD_3.jpg

__________________________________________________________________________________

K historii Dopravní fakulty Jana Pernera – 20 let od jejího založení:

Dopravní fakulta Jana Pernera je na počet studentů a akademických pracovníků druhou největší fakultou Univerzity Pardubice. Je univerzitním pracovištěm s dlouhodobou zkušeností v oblasti výuky a výchovy vysokoškolsky vzdělaných odborníků a navazuje na tradici dopravního školství v bývalém Československu, a to nejen prostřednictvím bývalé Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, ale i její předchůdkyně, Vysoké školy železniční v Praze.

Zahájila svoji činnost oficiálně k 1. dubnu 1993. Vývoj událostí ve společnosti a vznik samostatné České republiky v roce 1993 se staly základním podnětem pro vznik fakulty vychovávající vysokoškolské odborníky v oblasti dopravy a spojů. Tehdejší Vysoká škola chemicko-technologická a město Pardubice nabídly a v krátké době zajistily potřebné podmínky pro ustavení nové fakulty, nesoucí jméno významného železničního stavitele dráhy Praha – Olomouc.

V současné době je pardubická dopravní fakulta koncipována jako fakulta multidisciplinárního charakteru ekonomicko-technologického a technického zaměření, vychovávající odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství, kteří jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.

Dopravní fakulta Jana Pernera má dnes všechny atributy univerzitního pracoviště:

• doktorské studium,

• habilitační právo,

• právo profesorského řízení.

Dopravní fakulta Jana Pernera se také výraznou měrou zapojuje do projektů základního, aplikovaného a institucionálního výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce.

Do nového akademického roku 2013/2014 vstoupila fakulta s 2264 studenty, kteří studují v 18 studijních oborech – v 8 SO v bakalářském studiu, v 8 SO v navazujícím magisterském studiu a ve 2 doktorských oborech. Ročně opouští fakultu téměř 200 bakalářů a obdobný počet inženýrů. Na výuce se podílí na 120 akademických pracovníků a odborníků z praxe a řada fakultních pracovišť – 7 kateder s odbornými odděleními, dislokované pracoviště v České Třebové, zkušební akreditovaná a přepravní laboratoř, ústav pro analýzu dopravních nehod i vzdělávací a informační pracoviště v Praze. Významnou úlohu při podpoře pedagogických, studijních a vědeckých aktivit plní rovněž Nadační fond a Institut Jana Pernera.

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788