Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory

21. únor 2013

Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Cílem provedeného výzkumu bylo: a) zjistit postoje žáků ZŠ a SŠ (zejména gymnázií) ke studiu přírodovědných a technických oborů; b) zjistit, proč je zájem žáků ZŠ a studentů SŠ o studium přírodovědných a technických oborů nízký; c) definovat hlavní faktory, které ovlivňují žáky ZŠ a SŠ při volbě jejich dalšího studia a oborového zaměření; d) shrnout a analyzovat důvody nezájmu o studium technických a přírodovědných oborů mezi žáky základních a středních škol v České republice také s využitím relevantních existujících výzkumů a dat (národních a mezinárodních).

Z analýzy již provedených šetření a dostupných statistických dat lze konstatovat, že:
a) celkový počet studentů i absolventů přírodovědných a technických oborů v jednotlivých letech v absolutních číslech mírně roste, klesá však jejich relativní podíl ve srovnání s jinými obory (především ekonomickými a humanitními);
b) počet uchazečů o studium PTO vzhledem k počtu studentů těchto oborů relativně klesá, což má za následek vysoké (a neustále rostoucí) procento přijatých uchazečů (90% pravděpodobnost přijetí na přírodovědné obory a 80% pravděpodobnost přijetí na technické obory – údaje z roku 2008). Na tyto studijní obory je tedy stále snažší se dostat, sekundárním dopadem však je pravděpodobně i snižující se intelektuální úroveň přijatých studentů;
c) počet uchazečů o studium v PTO neroste rovnoměrně s požadavky na žádoucí počet absolventů v těchto oborech ze strany firem.


Technické a přírodovědné obory jsou žáky ve srovnání s obory humanitními a ekonomickými považovány za perspektivnější, užitečnější a praktičtější, na druhou stranu však také za obtížnější, časově náročnější a vyžadující vrozené schopnosti. Nelze tedy říci, že by technické a přírodovědné obory měly negativní image, ba spíše naopak. Od dalšího studia PTO však studenty odrazuje jimi vnímaná vysoká obtížnost těchto oborů, nezáživnost výuky (přílišná teorie), špatný přístup profesorů a horší průměrné známky než v humanitních předmětech.

Nejdůležitějšími faktory mající vliv na volbu střední školy jsou dle žáků ZŠ především:
a) dosavadní prospěch v daném oboru;
b) pravděpodobnost přijetí na školu;
c) dělat to, co mě baví (moje záliby);

Ke stažení - Duvody_nezajmu_zaku.pdf Duvody_nezajmu_zaku.pdf (3,08 MB)